Login / Logout

06 531 91 237
×

Fout

Strange, but missing GJFields library for /www/plugins/content/autoreadmore/autoreadmore.php
The library should be installed together with the extension... Anyway, reinstall it: GJFields

Kort samengevat:

Je aanmelding is definitief zodra je betaling ontvangen is. Deze training/dit traject is een product van Bureau Oker. Met de grootste zorg en toewijding heb ik deze training vormgegeven met als doel dat jij jezelf met meer zelfvertrouwen en focus zichtbaar kunt maken en echt gaat doen waar jij als ondernemer en mens blij van wordt.

Door je aanmelding verklaar je te begrijpen dat Bureau Oker of Aliëtte Venema geen garantie geven over de groei van je bedrijf of het behalen van financiële resultaten als gevolg van je deelname aan de training. Ook ben je er zelf verantwoordelijk voor dat je aanwezig kunt zijn op de contactmomenten in de training/het traject en de bijeenkomsten.


Doelen en definitie:

Deze algemene voorwaarden horen bij de afspraak die door de aanbieder Bureau Oker cq Aliëtte Venema met de klant worden gemaakt. Bij akkoord gaan met het traject, gaat de klant ook akkoord met deze voorwaarden.

Coaching is een doel- en resultaatgerichte methode voor het begeleiden van individuen die willen leren en is gericht op het werken aan persoonlijke ontwikkeling.

 

Betrokkenheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:

Bovenstaande vraagt van klant een actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het werken aan en het bereiken van de doelen die in het eerste gesprek zijn geformuleerd. Klant en opdrachtgever zijn zich ervan bewust dat er geen garantie kan worden gegeven voor de te behalen doelen.

Aliëtte Venema/Bureau Oker spant zich in om het traject naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Bureau Oker kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade.

Klant en Bureau Oker zijn zich bewust van het feit dat coaching geen therapeutische behandeling of enige andere vorm van therapie inhoudt. Klant en Bureau Oker zijn zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid van de klant voor de te behalen resultaten van de coaching.


Afspraken en voorwaarden:

In de bevestigingsmail, die vanuit Bureau Oker wordt gestuurd, staat vermeld uit hoeveel gesprekken het traject bestaat.

De gesprekken vinden plaats via Skype tenzij anders is overeengekomen.

Het in de bevestigingsmail vastgelegde traject kan niet worden ingekort. Wel in overleg met de klant en Bureau Oker worden uitgebreid in aantal gesprekken of in duur van de periode.

Indien er ingrijpende wijzigingen bij de klant en Bureau Oker plaatsvinden, vindt overleg plaats tussen klant en Bureau Oker over voortgang en afronding van het traject. Het is aan Bureau Oker dit te beoordelen.

Annulering of afmelding leidt niet tot restitutie van (delen van) het betaalde bedrag.

Bij ziekte van Aliëtte Venema of klant wordt, in overleg en uitzonderlijke gevallen, een nieuwe afspraak gemaakt en schuift de planning op.

Afspraken die niet, of later dan 48 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

 

Betaling:

De betaling van de betreffende diensten dient vooraf te worden betaald. Zonder betaling is deelname niet mogelijk.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Eventuele verlenging van het traject wordt naar rato van het tarief gefactureerd.

In het geval dat de klant na aanvang van het traject de deelname tussentijds beëindigt of niet meer deelneemt, heeft de klant geen recht op vermindering van betaling.

Bureau Oker heeft het recht om tot vier weken voor aanvang de training te annuleren bij onvoldoende deelname of wegens ziekte van (een van) de trainers. Daarnaast kan overmacht door natuurrampen of een bindend negatief reisadvies voor het land en/of de regio van bestemming reden tot annulering zijn voor Bureau Oker.

Het auteursrecht op de, door Bureau Oker uitgegeven materialen, berust bij Bureau Oker, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bureau Oker zullen er geen gegevens uit materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd.

 

Risico:

Bureau Oker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. Ook kan Bureau Oker niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade. Deelname aan het traject en de trainingen is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

Aanbieder is Aliëtte Venema, werkend onder de bedrijfsnaam Bureau Oker.